Rewind Yourself

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Rewind Yourself staat voor ondersteuning en begeleiding. Omdat Rewind Yourself geen contracten
sluit, heeft Rewind Yourself gekozen voor vastlegging van afspraken in Algemene Voorwaarden.

1. Rewind Yourself houdt zich bezig met ondersteuning en begeleiding in de ruimste zin van het woord en

verzorgt op dit gebied workshops en individuele hulpverlening.

2. Rewind Yourself brengt deelnamekosten voor workshops in rekening.

In het geval van individuele hulpverlening worden honoraria, kosten en andere vergoedingen welke daaruit

voortvloeien in rekening gebracht, waarvoor een declaratie aan cliënt wordt gezonden.

3. Indien een deelnemer aan een workshop of een individuele cliënt de deelname of behandeling tussentijds

wenst te beëindigen, bestaat er geen recht op restitutie en ontheft dit betrokkene niet van diens lopende

betalingsverplichtingen. Rewind Yourself heeft het recht zonder opgave van redenen een workshop te

annuleren of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen dan wel de behandeling van

een cliënt te weigeren of tussentijds te staken, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid leidt en zonder

tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

4. Rewind Yourself is gerechtigd de reguliere kosten in rekening te brengen, indien een gemaakte afspraak

niet minstens 24 uur of deelname aan een workshop niet minstens 14 dagen voor het afgesproken tijdstip

wordt geannuleerd.

5. De geldende tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast, in welk geval cliënt of deelnemer hier minimaal

2 maanden voor het einde van het kalenderjaar over wordt geïnformeerd.

6. Facturen of declaraties dienen binnen 2 weken na de datum waarop deze is verzonden te worden voldaan,

ongeacht of betrokkene het recht heeft deze bij derden te declareren.

7. Rewind Yourself heeft een inspanningsverplichting en geen garantieverplichting. Rewind Yourself sluit

iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deelneming aan een workshop uit. Bezwaren tegen

de hoogte van de declaratie of de wijze van dienstverlening dienen binnen 8 dagen na declaratie-,

deelname- of behandeldatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren schorten de

betalingsverplichtingen niet op.

8. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, door welke oorzaak dan ook, is Rewind Yourself gerechtigd

vanaf de datum van verzending van de declaratie de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder vooraf

gaande ingebrekestelling.

9. Rewind Yourself is gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn administratiekosten in rekening te

brengen met een minimum van € 15,00. Ook is Rewind Yourself gerechtigd tot externe incasso van de

vordering over te gaan, waarbij alle te maken kosten, buitengerechtelijk en gerechtelijk, voor rekening

van deelnemer of cliënt komen. Deze kosten bedragen tenminste 15%, met een minimum van € 37,00,

te vermeerderen met BTW.

10. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.